Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bouw '85 B.V.

Onze voorwaarden worden jaarlijks geactualiseerd en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Acceptatie opdracht:

- Alleen wanneer de opdrachtbevestiging door u akkoord getekend bij Bouw '85 retour is ontvangen, kunnen wij uw opdracht aanvaarden.
- Bouw '85 accepteert alleen opdrachtbevestigingen die door Bouw '85 zijn uitgegeven. Deze zijn ook ten alle tijden leidend.
- Afwijkende situaties die geen betrekking hebben op onze standaard werkwijze worden in de offerte benoemd en gaan gepaard met onze algemene voorwaarden. 

Werkvoorbereiding:

 - Hoofdmaatvoering dient door de opdrachtgever te worden aangeleverd. In overleg is het mogelijk gezamenlijk op het werk in te meten. Deze uren worden tegen een uurtarief van € ..,- per uur aan u in rekening gebracht. Tenzij deze zijn opgenomen in de opdracht.
- Bouw ‘85 stelt nadrukkelijk dat zij als producent niet kan beoordelen of de door ons overlegde tekeningen, berekeningen en producten passen binnen de eisen die in het bouwbesluit en uw opdracht c.q. bestek staan vermeld. Toetsing van onze producten en constructies kan daarom slechts plaatsvinden door u, de architect en/ of uw constructeur.
- Ingrijpende wijzigingen in de maatvoering met als resultaat dat de voorlopige tekeningen opnieuw moeten worden gemaakt, zullen u in rekening worden gebracht tegen uurtarief € ..,..
- Eventuele wijzigingen in tekeningen dienen minimaal vier weken voor de geplande leveringsdatum ondertekend aan ons te worden geretourneerd. Te laat retour gezonden tekeningen kan een aanzienlijke vertraging van de levering veroorzaken.
- Bouw '85 werkt alleen volgens de door BouW '85 uitgegeven werktekeningen. Wij willen u er dan ook op attenderen deze goed te controleren. 

Planning:

- Graag z.s.m. door u op te geven en bij ondertekening van het contract de gewenste lever- week (of indicatie) vermelden.
- De levertijd bedraagt doorgaans circa 10 weken. In geval van spoed kan hier in overleg met de planning van worden afgeweken.
- De eerste levering vindt op zijn vroegst plaats 3 weken na terug ontvangst van de door Bouw '85 vervaardigde en door u ondertekende goedgekeurde werktekeningen. Eén en ander in nauw overleg met onze planning. 

Tekentraject controlepunten:

Tekenwerk zal worden uitgevoerd mb.t. de door ons te leveren producten, indien u zaken door ons wil laten tekenen die geen betrekking hebben op de door ons te leveren producten kunnen wij deze in overleg tegen uurtarief verzorgen.

Voor wij kunnen starten met ons tekenwerk dienen wij van u te ontvangen:
- Een definitieve set tekeningen zowel in PDF als in DWG formaat.
- Het type dakpan.
- Type en afmetingen van dakramen.
- Definitieve kozijntekeningen.
- Type en RAL kleur gevelbekleding.

Wij streven ernaar het tekenwerk in 2 rondes definitief te maken. Wij verstrekken dan ook een 1e controleronde tekenwerk waarop u uw aanpassingen/opmerkingen kunt aangeven, deze worden dan verwerkt waarna u de definitieve set ontvangt. Aanpassingen die duidelijk afwijken van het door u verstuurde definitieve tekenwerk worden ten alle tijde tegen een uurtarief van € ,- aangepast.

- Het voorlopig tekenwerk wordt digitaal aan u verstrekt.
- Definitieve tekeningen worden digitaal aan u verzonden, op uw verzoek kunnen wij u een hardcopy (witdruk) toezenden tegen een kostprijs van € ... excl. btw per set. 

Montage houdt in:

- Het maatvoeren.
- Het stellen van de muurplaatankers.
- Het laservlak stellen van muurplaten en stelregels
- Het aanleveren van bevestigings- en afdichtingsmateriaal.
- Incl. kraanhuur tenzij anders vermeld in de aanbieding.
- Het afstellen en vastzetten van de elementen.
- Het afpurren van de naden en elementdelingen.
- Het overlappen en bevestigen van de buitenfolies.
- Het te lood stellen en bevestigen van de binnenwanden
- Het op hoogte en in-lijn stellen van de knieschot frames.
- In geval dat muurplaten een spouw afsluitende functie hebben worden deze geleverd met op de onderzijde een grondverf laag.
- Het ondervullen van de overstekken indien er HSB topgevels van toepassing zijn.
- Het aanbrengen van oplegregels indien van toepassing.
- Excl. knijplatten en het op hoogte brengen van de ruiters.
- Het opleveren door een tekenbevoegde op het werk. 

Standaard inbegrepen bij montage:

- Transport naar locatie. (deze dient voldoende bereikbaar te zijn).
- Constructieberekeningen van houtachtige constructie en bevestiging van deze.
- Muurplaatankers tenzij anders vermeld in de aanbieding.
- Muurplaten en stelregels onbehandeld.
- Fretbouten (M8x70) en hulsankers (M8x50) t.b.v. de bevestiging van de muurplaten.
- Hoekkeper ruiters 38x120mm.
- Sparingen t.b.v. dakramen, dakkapellen en schoorstenen die op de calculatie tekeningen staan aangegeven.
- In geval dat muurplaten een spouw afsluitende functie hebben worden deze geleverd met op de onderzijde een grondverf laag. 

Niet inbegrepen bij montage:

- Extra werkzaamheden/ voorzieningen, door wijzigingen in het ontwerp dan wel aan de hand van de constructieberekeningen. Deze worden ten alle tijden aan u doorberekend.
- Opwaai- ankers en/ of voorzieningen.
- Het inbouwen van kozijnen (tenzij anders vermeld)
- De dagkant afwerking en vensterbanken in de kozijnopeningen.
- Het optrekken van de spouw isolatie tot aan de muurplaten en/of gootregels/frames.
- In geval van trapgaten en vides; stalen of houten extra spatkracht voorzieningen (tenzij anders vermeld).
- Het monteren van de los geleverde knieschot beplating.
- Dakbedekking en of zinkwerk (tenzij anders vermeld).
- Het leveren en aanbrengen van bouwmuur isolatie en/ of platdak isolatie. (tenzij anders vermeld).
- Het afdichten van de damp remmende folies aan de binnenzijde van de element onderbrekingen.
- Het onderkauwen, ondersabelen of purren van de muurplaten, stelregels en/of knieschotten.
- Het leveren en aanbrengen van aftimmermateriaal en gevelbekleding. (tenzij anders vermeld)
- Alles wat niet in de aanbieding/offerte genoemd staat. 

Montagevoorwaarden:

Opdrachtgever zorgt kosteloos, bij/of in nabijheid van onze werkplek, voor:
- Straatafzettingen/vergunningen: Indien straatafzettingen en/of vergunningen u worden verplicht, dient u op de dag van plaatsen deze zelf in acht te nemen en ten minste een week van te voren hier met ons contact over op te nemen om deze met de planning af te stemmen.
- Parkeerplaats voor ons personeel voor minimaal 2 bussen.
- Voldoende stroomverdelerkasten per blok met min. 4 aansluitpunten 230V.
- Sanitaire voorzieningen, schaftruimte en vuilcontainers.
- Het terrein geëgaliseerd en ontdaan van obstakels en goed verlicht tijdens de donkere maanden d.m.v. lichtmasten. In overleg bieden wij u de gelegenheid om deze op de desbetreffende dag van plaatsen met gebruik van onze kraan te opperen, indien er een noodzaak is van een palletvork brengen wij u hiervoor € ..,.. in rekening.
- Aangevulde grond rond fundaties, voldoende verhard en gevlakt, met rondom steiger (1,2 m¹ breed) tot circa 50 cm. onder de goot.
- De bouwstraat moet verhard zijn en worden onderhouden zodat transporten ongehinderd door kunnen gaan.
Het bouwterrein moet voldoende ruim, toegankelijk en geschikt zijn voor grote transportmiddelen. - Het bouwwerk dient te worden voorzien van voldoende ladders en/of trappen.
- U dient er ten alle tijden voor te zorgen dat het desbetreffende bouwwerk voldoet aan de arbo gestelde werkomgeving, / veiligheidseisen. Met name trapgaten en vloer sparingen dienen van onderaf te worden voorzien van afdichting, leuning om trapgaten worden niet geaccepteerd. BouW '85 verstrekt de PBM’s aan haar personeel.
- U zorgt dat het 1000+ vloerpeil en de assen zijn aangegeven. 

Opslag:

- BouW '85 slaat uw elementen droog op tot de afgesproken leverweek.
Wanneer de elementen 4 weken na afgesproken leverdatum niet zijn afgenomen worden er opslagkosten in rekening gebracht. - Deze opslagkosten bedragen € ,- excl. BTW per m² geproduceerd element per week. 

Levering:

- Leveringen zijn franco op de bouwplaats in 1 levering, gelost en in volle vrachten op de auto. Deel leveringen kunnen leiden tot extra kosten.
- Het risico van alle schade aan onze- of door derden geleverde goederen gaan over op de opdrachtgever op het tijdstip van levering of deellevering van de materialen op de bouwplaats.
- De bouwplaats dient voldoende bereikbaar te zijn voor transport van ca. 25 m¹.
- Op de afgesproken dag en tijdstip dient er een kraan aanwezig te zijn om de vrachtwagen te lossen. De wagens zijn niet voorzien van een zelf losser, tenzij in de aanbieding en contract anders vermeld.
- De elementen worden in zijn geheel gelost en zijn na het lossen voor risico van de opdrachtgever. Indien de elementen in gedeeltes moeten worden gelost, worden de extra lossingen u in rekening gebracht tegen een tarief van € ,- per uur.
- Wachttijd van de transporteur, ten gevolge van het niet kunnen lossen op afgesproken tijdstip, wordt aan u doorberekend tegen uur uurtarief van € ,-
- Voor het apart leveren van muurplaten, stelregels en ankerwerk brengen wij eenmalig € ,- in rekening. U kunt het materiaal ook bij ons op komen halen.
- In onze elementen zijn hijsbanden opgenomen, als de elementen niet door ons geplaatst worden dienen deze bij ons worden teruggebracht. Voor ieder bandje dat niet retour komt brengen wij € ,- in rekening.
- Iedere levering van BouW '85 op het werk is voorzien van een afleverbon. Deze dient bij aflevering door de uitvoerder getekend te worden. Met ondertekening van de aflever- bon verklaart u akkoord te zijn met de betreffende levering en is deze dan ook aan u overgedragen. De afleverbon is tevens leidend voor de facturatie. BouW '85 stelt dat verzending en betaling van onze termijnen nooit afhankelijk is van een door u opgestelde en getekende uitvoerders bon. 

Afwijkingen n.a.v. maatvoering, tekenwerk, inkoop:

- Indien uw casco qua maatvoering dermate afwijkt van de goedgekeurde tekeningen en deze gemoeid zijn met veranderingen aan onze elementen en/of wij uw casco ter plekken aan dienen te passen, zullen deze tegen uurtarief aan u door berekend worden.
- Indien er naar aanleiding van uw casco aangepaste ankers en/of bevestigingsmiddelen nodig zijn die afwijken van de standaard modellen, welke vaak al in de aanbieding zijn opgenomen tenzij anders vermeld, zullen deze aan u door worden doorberekend. 

Steigerwerk:

- Indien er prefab topgevels in onze levering van toepassing zijn, dient steigerwerk ten minste 1 slag boven de 1e verdieping uit te reizen, indien dit niet van toepassing is kunnen werkzaamheden als uitvullen, vastzetten en purren geen plaats vinden en dient u deze op eigen kracht te verzorgen. Deze werkzaamheden zijn niet te verrekenen.
- Indien er prefab dakgoot frames door ons opgehangen worden dient u er rekening mee te houden dat de steigerslag minimaal 75cm en max. 150cm onder de beoogde hoogte gepositioneerd dient te zijn. 

Bevestigings- en/of hulpmiddelen:

- In geval van stalen constructieve combinaties met onze HSB dient u er voor te zorgen dat eventuele hulpverbindingen en/of gaatjes aanwezig zijn als eerder op tekening aangegeven, indien deze ontbreken dient u er zelf zorg voor te dragen dat deze op de desbetreffende dag geschieden.
- In geval van prefab zoldervloeren in combinatie met steenachtige ondergrond dient u er voor te zorgen dat er stalen schroefstempels en baddinghout aanwezig is.
- Indien het betreffende werk luchtdicht afgetaped dient te worden dient u daar zelf zorg voor te dragen. 

Dakkapellen:

- Dakkapellen komen standaard geleverd als 1 geheel incl. het inbouwen van de kozijnen, zaken als verholen goten, zijwang bekleding, boeidelen, overstekken, plat dak isolatie en dakbedekking vallen ten alle tijden buiten de aanbieding tenzij anders vermeld.
- Dakkapel houtenkozijnen dient u bij ons te Hem incl. lood(vervanger) aan te leveren, lood gelieve op rol aan te leveren, wij zorgen voor de montage van deze. 

Dak / dakgoot / dakbedekking / gevelbekleding:

- Indien gevels of dergelijken worden voorzien van zinken afwerking, bieden wij deze standaard aan met op dikte geschaafde ruige vuren delen met een tussen afstand van ca. 12mm
- Indien daken afgewerkt worden met rieten dakbedekking middels schroef methode, leveren wij de elementen met geschroefde looplatten (hoh ca.600mm) die u zelf dient te verwijderen.
- Dakgoot frames worden standaard geleverd met blank vuren frames en een 18mm Plywood bodem en opstand tegen de dakhelling, indien gewenst kunt u kosteloos op verzoek de frames laten voorzien van ruige op dikte geschaafde vuren delen. Indien u de frames wilt laten verduurzamen zal dit lijden tot extra kosten.
- Hoekkeper ruiters worden geleverd in de afmeting 38x120 in veel gevallen zijn deze te laag voor de rugvulling van de vorsten, hiervoor dient u zelf de exacte hoogte te bepalen en deze daarnaartoe uit te vullen. 

Sparingen:

- Dakraam sparingen worden standaard geleverd met haakse dagkanten en in on-geïsoleerde vorm, indien u deze wilt laten voorzien van een koudebrug onderbreking brengen wij daarvoor € , in rekening (principe details kunt u opvragen).
- Dakraam sparingen komen standaard met een afgedekte sparing en een folie overlap t.b.v. de bovenste gootstuk.
- Met uitzondering van schoorsteen sparingen bieden wij onze elementen ten alle tijden met verholen goot voorzieningen, de goten vallen ten alle tijden buiten de aanbieding tenzij anders vermeld. 

Wanden:

- Binnenwanden worden standaard geïsoleerd aangeboden met een dragende eigenschap. De wanden krijgen aan 2 zijdes een 12mm spano V-313 P-5 plaat waarvan 1 zijde los/vast geschroefd en de ander genageld.
- Indien BouW '85 de wand gipsplaten verzorgd zal deze los op een pallet worden geleverd in een standaard handels vorm en middels onze kraan op de verdieping gehesen worden. 

Schade:

- De door u in gebruik genomen delen van het werk worden beschouwd als zijnde door U goedgekeurd en door U in rechten van ons afgenomen. Eventuele schades als panlatten, folies etc. zullen dan ook door u gerepareerd dienen te worden. Op verzoek kunnen wij deze tegen uur tarief verhelpen. 

Arbo:

- Indien bij aankomst van onze montage ploeg blijkt dat aan één van de hierboven genoemde eisen niet is voldaan, zijn wij gerechtigd onverrichte zaken te vertrekken. Er zal aan u een bedrag van € ...,.. in rekening gebracht worden om de door ons gemaakte kosten te dekken. 

CAR – verzekering:

Indien wij als nevenaannemer c.q. onderaannemer zijn betrokken bij het werk, geschiedt de offerte onder de voorwaarden dat wij expliciet zijn meeverzekerd voor alle rubrieken van de CAR en/of montageverzekering van de op het werk betrokken hoofdaannemer c.q. opdrachtgever, dat op de gebruikelijke verzekeringsvoorwaarden (Beurs-Rubrieken polis Constructie verzekeringen voor Bouwwerken 1992), waaronder in ieder geval begrepen dekking voor de rubrieken ‘’Het Werk’’, ‘’Schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever’’, ‘’Aansprakelijkheid’’, ‘’Transport van bouwmaterialen’’, ‘’Eigendommen van bouw directie en personeel’’ en ‘’Aannemersmaterieel, keten, loodsen en gereedschappen’’.

De hoofdaannemer c.q. opdrachtgever staat ervoor in, dat wij als verzekerde op de hierboven genoemde verzekering zijn aangemeld en toegelaten en vrijwaart ons voor alle schaden die hiervan het gevolg zijn. Wij worden door u ten alle tijden gevrijwaard van rekeningen, claims, leges, vergoedingen, e.d. van en aan derden.(b.v. schade aan openbare wegen, groenvoorzieningen enz.). 

Certificeringen:

- BouW ’85 is FSC gecertificeerd. Het certificaat is op aanvraag verkrijgbaar.
- Indien de elementen onder FSC geleverd dienen te worden, dient er rekening te worden gehouden met een prijsverhoging van 2% op het offertebedrag (aanneemsom).
- Het personeel op de bouwplaats is in het bezit van VCA.
- BouW '85 beschikt over de volgende KOMO certificering:

* Attest met productcertificaat HOUTACHTIGE DAKCONSTRUCTIES. Een kopie van deze certificaten is op aanvraag verkrijgbaar. 

Betaling:

- In geval van montage door BouW '85 wordt de montage termijn gefactureerd op het moment dat het werk door BouW '85 gereed is bevonden. Dit bedrag wordt in de aanbieding ten alle tijden apart vermeld. Wij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen. Na overschrijding van deze termijn zullen wij u rente in rekening moeten brengen van tenminste 0.83% per maand. Een gedeelte van een maand wordt als een volledige beschouwd. Verrekening is niet mogelijk. Bij eventuele reclames of retourzendingen hebt u zonder schriftelijke toestemming niet het recht op de factuur een bedrag in mindering te brengen.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Verhogingen buitenaf aan ons opgelegd worden doorberekend. Bij onvoldoende dekking van onze kredietverzekeraar kunnen andere voorwaarden van toepassing worden gesteld. Indien er een betalingskorting is overeengekomen zal dit percentage verrekend dienen te worden van het netto bedrag, dit staat aangegeven op de factuur en is leidend. 

Volg BouW'85